Help de kinderen van Sri Lanka

 

HOOFDLIJNEN VAN HET ACTUELE BELEIDSPLAN

 

 

 

Sri Lanka Support (SLS) is opgericht op 15 december 2006.
Doelstelling van de stichting  is hulp bieden aan kansarme kinderen op Sri Lanka op het gebied van onderwijs, huisvesting, werk, zodat hun toekomst er beter uitziet. 
De stichting biedt directe, kleinschalige hulp.

SLS
verzorgt de sponsoring van circa 200 kinderen op Noord Centraal Sri Lanka, waardoor zij zo lang mogelijk onderwijs kunnen volgen.
Daarnaast ontwikkelt SLS kortdurende projecten, gericht op ondersteuning van gezinnen en scholen, bijvoorbeeld door het bouwen van toiletten, bouwmaterialen, huisjes, waterputten. Alle materialen worden op Sri Lanka zelf gekocht ter stimulering van de lokale economie.

SLS werkt alleen met vrijwilligers die fondsen werven door middel van acties in Nederland en die activiteiten uitvoeren op Sri Lanka. Ook bestuursleden ontvangen geen beloning.
Vrijwillig medewerker Janny Fioole is daartoe circa zes maanden per jaar op Sri Lanka. Zij bezoekt regelmatig alle sponsorkinderen en ziet  – in nauwe samenwerking met lokale mensen en organisaties – toe  op de uitvoering van de projecten.

SLS werkt verder samen met enkele scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland die met regelmaat een groep leerlingen een studie-/werkreis naar Sri Lanka bieden.
Door middel van de website van de stichting en via Facebook geeft SLS inzicht in de projecten en werkzaamheden. Daarnaast wordt jaarlijks een nieuwsbrief verspreid.

SLS kent twee geldstromen:
- sponsoring van schoolkinderen door particulieren, organisaties, bedrijven en winkeliers, zowel in als buiten Nederland
- financiering van projecten door middel van fondsenwerving en acties in Nederland.

DISCLAIMER & PRIVACY

Privacy Statement Stichting Sri Lanka Support

Kinderdijk 36
4331 HG Middelburg

E-mailadres: willemijnlijnse@gmail.com

Webadres: www.srilankasupport.nl

KvK nummer: 22062646

ANBI nummer/RSIN: 817380000

Stichting Sri Lanka Support (SLS) is een (ANBI) goede doelen stichting die als doel heeft de levensomstandigheden van individuele kinderen op Sri Lanka te verbeteren. Denk daarbij aan huisvesting, werk en onderwijs. Daarnaast verleent SLS kleinschalige hulp aan kansarme gezinnen en scholen.

De website en nieuwsbrief zijn toegankelijk voor iedereen. SLS streeft er naar om alle relevante informatie op de website te plaatsen.

SLS heeft ook een facebook-pagina. Deze staat ‘publiek’ waardoor foto’s, teksten en commentaar openbaar zijn.

SLS biedt gemakkelijke betalingsmogelijkheden voor donaties en giften. IBAN: NL 05 RABO 0148 1923 94. 

De door SLS verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar worden geacht. SLS streeft een zo groot mogelijke volledigheid, betrouwbaarheid en juistheid van de informatie na. De verstrekte informatie heeft een  indicatief karakter en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

SLS legt gegevens (zoals naam, adres en woonplaats) over sponsorouders en donateurs vast, uitsluitend voor eigen gebruik binnen het kader van de doelen van de stichting. Indien sponsorouders en donateurs geen informatie willen ontvangen, kunnen zij hun gegevens laten blokkeren en de stichting hiervan op de hoogte stellen door te e-mailen naar willemijnlijnse@gmail.com. 

Op de website en sociale media van SLS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is optimaal aan te kunnen sluiten bij de interesse van de media-bezoekers. Deze informatie is slechts toegankelijk voor de media beheerders van SLS.

De website bevat een aantal links naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Stichting SLS geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met de persoonsgegevens door deze organisaties (lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die wordt bezocht). 

Foto’s, namen en citaten die SLS gebruikt bij communicatie-uitingen zijn geplaatst na toestemming van de eigenaar. Personen herkenbaar in beeld, hebben hiervoor toestemming verleend aan Stichting SLS.

Vragen
Vragen of opmerkingen over het privacy-beleid van SLS, kunnen schriftelijk worden gesteld aan het bestuur van de stichting, via: willemijnlijnse@gmail.com.

Wijzigingen
SLS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling regelmatig het privacy statement van SLS te controleren.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. SLS en de (eventuele) overige partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de stichting gebruikte media en de daarop /daardoor verstrekte informatie.

Vastgesteld door het bestuur van SLS,
Middelburg, 27 maart 2019